Customer Due Diligence

Wet- en regelgeving

Als vastgoedorganisatie worden wij onderworpen aan wet- en regelgeving. De belangrijkste wet is de wet op het financiële toezicht (wft). Als dochteronderneming van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. staan wij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). Voor meer informatie over wetgeving die op DELA Vastgoed B.V. van toepassing is en over wat de AFM en DNB doet verwijzen wij u naar www.afm.nl en www.dnb.nl.

Cliëntenonderzoek

Vastgoed vormt al jaren een speerpunt binnen het integriteitstoezicht van DNB. Door de relatief hoge waarde van gebouwen, ondoorzichtelijke prijsvorming en de complexiteit van de sector vormt fraude en witwassen een groter risico volgens DNB.

Financiële instellingen moeten integriteitsrisico’s herkennen en beheersen. Daarom bestaat sinds 2011 de Beleidsregel Integriteitbeleid voor zakelijke vastgoedactiviteiten van DNB. Naast de Wft verplicht ook deze Beleidsregel DELA Vastgoed onderzoek te doen naar de integriteit van haar relaties.

Naast wettelijke vereisten is DELA Vastgoed als professionele partij gebonden aan een hoge mate van integriteit. Zowel de wettelijke als door DELA Vastgoed vastgestelde normen van integriteit moeten worden gewaarborgd.

Zakenrelaties spelen daarin een belangrijke rol. Voorkomen moet worden dat DELA Vastgoed betrekkingen aangaat met kwaadwillende of niet-integere wederpartijen. Een gedegen onderzoek naar de integriteit en betrouwbaarheid van zakelijke relaties is daarom van wezenlijk belang. Bovenstaande is voor ons de aanleiding geweest om een Customer Due Diligence beleid te formuleren, het biedt ons een vaste werkwijze om, voorafgaand aan een zakelijke betrekking, de identiteit en achtergrond van natuurlijke- en/of rechtspersonen te verifiëren.

Het CDD Beleid van DELA Vastgoed is erop gericht de risico’s die relaties met zich meebrengen, zoals reputatierisico en aansprakelijkheidsrisico’s, te minimaliseren. Het doel van het CDD Beleid is om vanuit een risico gebaseerd perspectief bij te dragen aan een adequaat inzicht in de relaties waar DELA Vastgoed (potentieel) zaken mee doet.

DELA Vastgoed is een transparante en integere Vastgoedbelegger voor coöperatie DELA. Om de risico’s verbonden aan de door DELA Vastgoed uitgeoefende werkzaamheden te beperken, is het van belang dat DELA Vastgoed haar zakelijke relaties duidelijk in beeld brengt.

Deze relaties bestaan voornamelijk uit:

  • (potentiële) huurders van commerciële- of woonruimten
  • leveranciers (zoals: aannemers, vastgoed beheerders, makelaars, adviseurs, architecten, notarissen, accountants, taxateurs enz.) 
  • aan- en verkopers van vastgoed.

Het kennen van de relaties moet voorkomen dat DELA Vastgoed betrokken raakt bij criminele activiteiten en/of economische delicten zoals fraude, witwassen, terrorismefinanciering of activiteiten die anderszins kunnen leiden tot reputatieschade. Het kennen van relaties is niet alleen noodzakelijk ter beheersing van het integriteitsrisico van de organisatie, maar is eveneens essentieel voor het integer, professioneel en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Melding ongebruikelijke transacties

In aanvulling op de monitoring van de verhoudingen met bestaande relaties, zal DELA Vastgoed eveneens bijhouden of de door of ten behoeve van een relatie uitgevoerde transacties in lijn zijn met het door DELA Vastgoed en de relatie vastgestelde doel van de samenwerking ten tijde van het uitvoeren van het initiële relatieonderzoek. Indien er sprake is van een ongebruikelijke transactie wordt dit door DELA Vastgoed gemeld bij diverse organen (zoals bij coöperatie DELA, IVBN, enz.)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ten principale worden door de relatie verstrekte persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor de relatie ze aan DELA Vastgoed verstrekt heeft, tenzij DELA Vastgoed op basis van wet- of regelgeving verplicht is de verstrekte persoonsgegevens te openbaren dan wel anderszins ter beschikking te stellen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in de bijbehorende normenkaders van DELA Vastgoed is nadrukkelijk aangegeven hoe DELA Vastgoed met persoonsgegevens omgaat.