• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Ons prijsbeleid

Coöperatie DELA kent drie soorten prijzen of tarieven: prijzen voor onze producten/dienstverlening, het regeltarief en de prijs voor de verzekering (verzekeringspremie). De uitgangspunten voor ons prijsbeleid zijn ambitieus: de coöperatie hanteert concurrerende tarieven en prijzen die goed uitlegbaar zijn en gevoelsmatig deugen. Daarnaast hanteert coöperatie DELA verschillende ledenvoordelen, waardoor het lidmaatschap financieel loont.

Hieronder leggen wij uit hoe wij onze tarieven of prijzen berekenen. Ook met een uitleg kan het zijn dat nabestaanden of polishouders gevoelsmatig moeite hebben met de tarieven of prijzen. Mocht dat het geval zijn, dan horen wij dat graag. Zo kwamen wij er bijvoorbeeld achter dat nabestaanden het in eerste instantie vreemd vinden dat wij kosten berekenen wanneer familieleden meehelpen bij de verzorging van een overledene. Als wij kunnen uitleggen dat verzorging met familie in een aparte ruimte moet plaatsvinden en dat mee verzorgen meer tijd vraagt, ontstaat er meestal begrip.

Producten/dienstverlening uitvaart

Een groot deel van de producten / diensten die wij verzorgen rondom de uitvaart wordt niet verhoogd met een marge, maar rekenen wij 1 op 1 door aan nabestaanden. Denk bijvoorbeeld aan grafkosten die gemeenten ons in rekening brengen, de kosten van een externe woorddienstbegeleider, of de kosten van een externe horecagelegenheid. Desgewenst kan onze uitvaartverzorger bij de kostenopgave aangeven welke producten / diensten 1 op 1 worden doorberekend. Ook kunnen nabestaanden de oorspronkelijke factuur van deze producten / diensten ontvangen. Nabestaanden kunnen ook suggesties voor eigen relaties voor producten / diensten aandragen. Coöperatie DELA ontvangt van deze partijen geen bonus of premie.

Voor eigen producten / dienstverlening hanteert coöperatie DELA een kostprijs die is gebaseerd op een inkoopprijs, handlingskosten, overhead- en personeelskosten. Een product / dienst wordt niet onder deze kostprijs aangeboden. Om de continuïteit van de coöperatie te borgen, wordt de kostprijs verhoogd met een marge. Op elk product in een bepaalde productcategorie of groep van producten, wordt dezelfde marge gehanteerd. Wij kennen dus geen (tijdelijke) prijsacties voor één product uit een categorie. De kostprijs en de marge vormen samen de DELA prijs.

Coöperatie DELA hanteert deze DELA prijzen ook voor diensten die wij aanbieden aan collega uitvaartondernemers die gebruik maken van onze gebouwen, voorzieningen en faciliteiten. Omdat collega uitvaartondernemers onze prijzen voor gebruik van voorzieningen en faciliteiten meestal verhogen met hun marge, is het voor nabestaanden vrijwel altijd voordeliger om de diensten rechtstreeks door DELA te laten uitvoeren. Om concurrerend te blijven doen wij periodiek markt- en klantonderzoeken en toetsen wij de prijsontwikkelingen in de markt.

De leden van de coöperatie ontvangen een korting van 10% van de DELA prijs. Zij betalen dus altijd minder dan niet-leden. Op die manier loont het lidmaatschap.

Regelen van de uitvaart

Coöperatie DELA kent een vast regeltarief voor de inzet van mensen die de uitvaart regelen. Dit is gebaseerd op de tijd en de kosten voor het reizen, voor het gesprek met de familie / nabestaanden over hun wensen en mogelijkheden en voor het regelen van die zaken die hieruit voortkomen, zoals de aangifte bij de gemeente, het vervoer en de verzorging van de overledene, het voorbereiden en verzorgen van de afscheidsdienst, het maken van afspraken met eventuele sprekers, het samenstellen van eventuele teksten en een muzieklijst, etc. Bij een thuisopbaring controleren wij tussentijds of de thuisopbaring goed verloopt. Voor het regelen van extra wensen, hanteert DELA één aanvullend regeltarief. Als de nabestaanden wensen dat bijvoorbeeld de nazit plaatsvindt bij een andere horecagelegenheid, kunnen wij dat helemaal regelen. De factuur van die andere horecagelegenheid berekenen wij 1 op 1 door zonder marge, maar voor het organiseren en regelen rekenen wij een aanvullend regeltarief.

Voor het regelen loont het om lid te zijn van de coöperatie: op het regeltarief ontvangen de leden van DELA een korting van 15%. Zij betalen dus altijd minder dan niet-leden.

Kostensolidariteit

Voor het regeltarief en het eventuele aanvullende tarief hanteert DELA het principe van kostensolidariteit. Dat betekent dat het tarief voor iedereen gelijk is, ongeacht de hoeveelheid regelwerk. Een tijdbesparing zorgt niet voor een korting op het regeltarief, andersom krijgen families en nabestaanden geen extra factuur wanneer er veel meer regelwerk is. Dat geldt ook voor het aanvullende tarief voor extra wensen. Dan maakt het niet uit of dat één of meerdere wensen zijn, of hoeveel extra tijd hiervoor nodig is. Deze kostensolidariteit geldt ook voor alle diensten in het natura pakket. Zo verschillen de gemeentelijke grafkosten behoorlijk sterk van elkaar – tot wel duizenden euro’s verschil - maar merken de leden en de nabestaanden daar niets van. Deze kostensolidariteit maakt ons bijzonder en het is één van de fundamenten van coöperatie ‘Draagt Elkanders Lasten’ (DELA).

Verzekeringspremie

Coöperatie DELA verzorgt uitvaartdienstverlening voor leden en niet-leden. Mensen worden lid van de coöperatie door middel van een verzekering. Vanaf de allereerste premiebetaling is een lid voor het gehele pakket of de uitkeringssom verzekerd. De verzekeringspremie is afhankelijk van de verzekerde waarde, de leeftijd van de verzekerde, kosten (onder meer voor verkoop en administratie) en een risico-opslag voor het risico dat iemand vroegtijdig overlijdt. De leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting: hoe jonger iemand is, hoe hoger de levensverwachting, hoe lager de premie. Jaarlijks wordt de verzekeringspremie aangepast aan de inflatie (alles wordt duurder). DELA verstrekt winstdeling om de premieverhoging die nodig is als gevolg van inflatie te beperken. De mate waarin DELA winstdeling kan geven hangt af van de financiële positie van de coöperatie als geheel en dan met name van de dekkingsgraad. In goede tijden is de premieverhoging daarom minder groot. In economisch moeilijke tijden kan DELA een beperkte extra premieverhoging vragen. Dat kan gebeuren bij zeer lage rentestanden. Deze flexibiliteit in de premieverhoging is van belang, omdat de coöperatie zekerheid moet bieden en verplichtingen met hun leden afspreekt die in veel gevallen pas over vele tientallen jaren uitgekeerd gaan worden.

Inkoopvoordelen, aanvullende diensten en winstdeling

Coöperatie DELA is bovenal een collectief. Het idee is: vele kleintjes maken samen sterk. Daarmee kan DELA bijvoorbeeld betere inkoopvoordelen afspreken. Er zijn meer voordelen waardoor het loont om lid te zijn van de coöperatie. Aanvullende diensten, zoals nabestaandenzorg, herinneringsbijeenkomsten of de notarisservice biedt DELA kosteloos of tegen een zeer gereduceerd tarief aan. Als collectief worden de kosten hiervoor gezamenlijk gedragen. En is er winst gemaakt en/of laat de financiële positie van de coöperatie dat toe, dan zorgen we er voor dat de premiestijging lager is. Dat is de eerder genoemde winstdeling. Bij coöperatie DELA is dat bijna jaarlijks het geval. Iemand die veertig of vijftig jaar lid is bouwt zo jaar op jaar een voordeel op dat op het eind enkele duizenden euro’s bedraagt: de marktwaarde van het pakket of de kapitaalswaarde van een verzekering is dan veel hoger dan waarvoor al die jaren premie is betaald. Andersom dragen alle leden ook samen de risico’s en de lasten als het wat minder gaat. Het kan gebeuren dat er dan van iedereen iets meer premie wordt gevraagd. Op die manier dragen de leden samen de lusten en de lasten van de coöperatie.

Wie beslist over de lusten en lasten?

Om er voor te zorgen dat de lusten en de lasten eerlijk en in het belang van de leden worden besproken en verdeeld, heeft de coöperatie geen externe aandeelhouders en beslist niet het management, maar beslissen de leden van de coöperatie zelf via de Algemene Vergadering over de inhoud van de verzekering en de hoogte van de premieprijs. Op die manier zijn er voor het management (of externe aandeelhouders) geen oneigenlijke prikkels of mogelijkheden om zaken tussentijds aan te passen in hun eigen belang. Omdat DELA een collectief is worden de lusten en lasten gezamenlijk genoten of gedragen. Dat betekent dat een besluit door de leden van de Algemene Vergadering voor alle leden ‘en bloc’ geldt.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze uitleg en toelichting over onze prijzen, tarieven, de ledenvoordelen, inkoopvoordelen, winstdeling of over een ander onderwerp vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Leden kunnen hun vragen met ons delen via hun persoonlijke ‘mijn dela’ omgeving. En iedereen kan ons klantcontact centrum bereiken via klantenservice@dela.nl. Bent u lid van coöperatie DELA, vermeld dan alstublieft altijd uw ledennummer.

Chat met onze medewerkers